จำนวนการขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

พื้นที่ จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทั้งหมด จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จำนวนผู้ผ่านการรับรองผู้ให้บริการ จำนวนผู้ไม่ผ่านการรับรองผู้ให้บริการ
จำนวนการขออนุญาตผู้ดำเนินการ

จำนวนการขออนุญาตสถานประกอบการ

พื้นที่ ยื่นเรื่อง ประเภท : Day Care ประเภท : Residential Care ประเภท : Nursing Home
ตรวจเอกสาร ออกตรวจ รอชำระเงิน ออกใบอนุญาต ยกเลิกกิจการ ตรวจเอกสาร ออกตรวจ รอชำระเงิน ออกใบอนุญาต ยกเลิกกิจการ ตรวจเอกสาร ออกตรวจ รอชำระเงิน ออกใบอนุญาต ยกเลิกกิจการ

* ตรวจเอกสาร หมายถึง อยู่ระหว่างการรับเรื่อง และตรวจสอบเอกสาร

** ออกตรวจ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการนัดออกตรวจพื้นที่สถานประกอบการ